Vård och omsorg för äldre

Miljarder till utsatta äldre

Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor de kommande åren för att ”utveckla vården och omsorgen om de mest utsatta äldre”, uppger socialminister Göran Hägglund.

Kommunernas prestation ska avgöra hur mycket de får.

Se: http://www.unt.se/sverige/miljarder-till-utsatta-aldre-1582102.aspx

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har slutit en prestationsbaserad överenskommelse som syftar till en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Här är mina intryck från konferens i Falkenberg, 15 nov 2012 anordnad av RegionHalland.

Dödlighet är 100%. Ett konstaterande som är given men har ändå gjort ett bestående intryck.

C:a 20% dör plötsligt och i 80% av fallen är det fråga om en förväntad dödsfall.

Det är meningen att 70% av de sistnämnda registreras i ett palitativregister som är gemensam för hela landet.

Det var ett av många tänkvärda informationsinlägg i Falkenberg vid RegionHallands konferens idag den 15 november rubricerad ”Sammanhållen vård och omsorg i Halland”.

Regeringen satsar fyra miljarder kronor under perioden 2011 – 2014.

Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare redogjorde för  regeringens satsning på ”Bättre liv för äldre”.

Målet med satsningen är att skapa trygghet, öka självbestämmande och ge tillgång värdig till vård.

Satsningen riktas sig till vård och omsorg av äldre, skadade eller sjuka över 65.

Omfattande utbildnings och samordningsinsatser är i gång.

Det har skapats ett par rikstäckande register:

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. I enlighet med riktlinjerna från Sveriges Kommuner och Landsting kan du välja att ta del av denna hemsida tillrättalagd för allmänheten, för vårdpersonal eller för beslutsfattare.

Det skapas ett patientregister för patienter med beteendemässiga och psykiska symtom.

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssymptom.

Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar.

Och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssymptom.

Men det drabbar även för närstående och vårdpersonal.

se: http://www. bpsd.se  

Andra intressanta länkar är:

http://www. ucr.uu.se/svedem

http://www. tidiga.tecken.se

http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/modell-halland/

http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/om/

http://www.regeringen.se/sb/d/14622

och

Annonser

Miljarder att spara på bra mat till sjuka äldre

Undernäring är en vårdskada

Undernäring, oupptäckt och obehandlad, är att betrakta som vårdskada enligt SOSFS 2011:4 kap. 6 §. Vårdgivaren ska identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada.

Sjukvården kan enkelt öka livskvaliteten för denna grupp och samtidigt minska sina kostnader med över 20 miljarder kronor per år, skriver dietist Hanna Settergren och Elisabet Rothenberg, Dietisternas riksförbund.

Se: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1045000-miljarder-att-spara-pa-bra-mat-till-sjuka-aldre

Individuellt anpassad kost för äldre som lider av undernäring eller av övervikt är en självklarhet.

Om det leder till besparingar eller inte är inte det centrala.

Det är vardagslivet och hälsan som måste vara i fokus.

Landstingets dietister skall förorda eller rent av ordinera kost för patienter  med undernäring eller övervikt.

Lagen talar sitt tydliga språk.

Äldre personer kanske inte alls borde tänka på att hålla vikten nere.

Den som är över 70 och överviktig har större chans än en jämngammal normalviktig person att leva i ytterligare tio år, enligt en studie.

Se: http://hallandsposten.se/nyheter/sverige/1.716598-overviktiga-aldre-kan-leva-langre

Läs även följande intressant text:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Den-viktiga-maten/Nyheter/

Satsning på äldre

Stat, kommuner och landsting har misslyckats ge äldre personer med omfattande vårdbehov en bra vård och omsorg, skriver Göran Hägglund och Maria Larsson på DN debatt

Se: http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-375-miljarder-pa-de-allra-mest-sjuka-aldre

Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande för Läkarförbundet utses till äldresamordnare och ordförande i en arbetsgrupp på socialdepartementet.

Totalt uppgår satsningen till 3,75 miljarder kronor under mandatperioden. Frågan om de mest sjuka äldres vård och omsorg ska vara en mycket prioriterad fråga under de närmaste fyra åren.

Målet är att få omsorgen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre kring de äldre. Nya sätt att samla insatser för ett bättre omhändertagande behöver utvecklas. Nya och intressanta sätt att arbeta finns redan på flera håll i kommuner och landsting men mer behöver göras. – skriver Göran Hägglund och Maria Larsson i DN debatt.

Kristallklart exempel på kristdemokratiskt politik.


Eva Samuelsson (KD) samordnar hemsjukvården

– Jag är säker på att reformen ger äldre ökad trygghet och färre fall där människor faller mellan kommun och landsting. Lejonparten av dem som har hemsjukvård är äldre. Då är det naturligt att kommunerna som redan har lagstadgat ansvar för äldreomsorgen med bland annat hemtjänst också är huvudmän för hemsjukvården.

Som en nationell samordnare ska Eva Samuelsson stödja landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget är att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården i landet.

Ädelreformen genomfördes 1992 (prop. 1990/91:14). Bakom reformen låg problem med samverkan och gränsdragning när det gäller ansvars- och uppgiftsfördelning mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet. Avsikten var att samla ansvaret för service och vård om äldre personer och personer med funktionsnedsättning hos en huvudman.

Vi kristdemokrater i Halmstad önskar Eva Samuelsson lycka och framgång.

Obamacare i hamn

Vi fick beskedet att Obamas sjukvårdsreform gick i genom i representanthuset.

Detaljerna om vad som faktiskt ingår i lagstiftningen är ofullständiga och vaga.

Den offentliga presentationen av lagförslaget är  tycks vara utformad för att dölja mycket mer än vad den avslöjar.

Jag uppfattar det som att huvuddragen i lagförslaget omfattar nedskärningar med hundratals miljarder dollar i Medicare.

Och kravet att enskilda och familjer teckna försäkring eller betala böter, vilket ger ett nytt inflöde av kunder till privata försäkringsbolag.

Och att företagen är inte skyldiga att hålla sina anställda med försäkringar.

Trots dessa oklarheter hoppas jag att oförsäkrade och fattiga i USA kan nu få den vård de behöver.

Jag vill gärna tro att Obamas:s lagförslag är ett steg i rätt riktning.

Även om förslaget tycks lämna försäkringsbolagen med för mycket makt.

Det föreligger risk att lagen kommer att skapa sjukförsäkringar som inte är finansierade.

Och att politiken kommer att skrivas på ett tillkrånglat och vilseledande sätt.

Att de kommer att bli mycket svårt för icke-experter att förstå.

Att människor kunde straffas för att inte acceptera en politik som är exploaterande och orättvis.

Jag hoppas ändå att reformen ger medborgarna i USA en trygghet som vi tar för givet Sverige.

Socialtjänsten ska bli bättre på att upptäcka och larma om missförhållanden.

”Vi måste få ett bättre kvalitetsarbete i socialtjänsten”, säger Maria Larsson. ”Det är en brist att barn- och ungdomsvården inte omfattats av lex Sarah” menar Folkhälsosminister Maria Larsson (KD).

Socialarbetare ska kunna anmäla missförhållanden precis som sjukvårdspersonal är skyldig att göra enligt lex Sarah.
I propositionen, prop. 2009/10:131, föreslår regeringen att den så kallade lex Sarah-bestämmelsen ändras så att det i socialtjänstlagen stadgas att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

Var och en som fullgör uppgifter inom dessa verksamheter ska vara skyldig att rapportera om missförhållanden, eller påtagliga risker för missförhållanden.

Ett allvarligt missförhållande, eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska också snarast anmälas till Socialstyrelsen.

Motsvarande skyldighet införs i LSS. Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av om missförhållandet avhjälpts eller risken undanröjts.

Vidare föreslås att det i socialtjänstlagen och LSS införs en skyldighet för den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet att utreda och dokumentera rapporter om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden.

De föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Tack, Maria Larsson för initiativet.

Läge att återinföra friskvårdsbidrag i Halmstad

Halmstad kommun infördes friskvårdsbidrag på prov år 2003 .

Kommunens anställda som har någon form av anställning i minst tre månader, kunde årligen kvittera ut 80 procent av den faktiska kostnaden eller maximalt 1 500 kronor för friskvård, exempelvis gymkort.

Denna post ströks från innevarande årsbudgeten på grund av budgetåtstramningar.

Nu är kommunens ekonomi mycket bättre. Återbetalning från AFA av sextiosex miljoner kronor är en tacksam förstärkning av kommunkassa.

Denna kraftfulla förstärkning kan direkt härledas till kommunens ökade friskvårdsinsatser.

”2010 finns det inga pengar avsatta i budgeten för friskvårdsbidraget.

Vi har valt att spara in på detta, men visar det sig att ekonomin blir bättre kan bidraget införas igen” så sa kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M) till Hallandsposten förra året.
Vi kristdemokrater anser att nu det är läge att återinföra friskvårdsbidraget.