Abo eller Ebo, det är frågan

 

Arenahallens flykningsanläggning är en betraktas som en provisorium -och vi får hoppas på det. Men vad har vi som alternativ att erbjuda i Halmstad? Som det ser ut nu får asylsökande som får uppehållstillstånd och blir skrivna i en kommun kan bli kvar som inneboende under långa perioder eftersom det inte finns några bostäder för dem att få tag på. Skall asylsökande ställa sig i HFABs bostadskö efter det att uppehållstillstånd har beviljats och vänta flera år på sin tur? Det kan dröja flera år innan familjen får en egen bostad och ofta krävs det att familjen  får flytta ett flertal gånger. Det är barnen till asylsökande som drabbas värst under asyltiden.  Det handlar om våra blivande  fullvärdiga medborgare. Det är på tiden att Halmstad kommun tar an frågan.

 

Asylsökande som får uppehållstillstånd och blir skrivna i en kommun kan idag bli kvar som inneboende under långa perioder eftersom det inte finns några bostäder för dem att få tag på.

Asylsökande barn har rätt till skola, barnomsorg och hälsovård under asyltiden. Migrationsverket står för kostnaden och också ofta för kontakter med den asylsökande familjen.

Det är när personer får uppehållstillstånd som de har rätt till introduktion och behöver bostad och har lika rätt till kommu- nal service som andra folkbokförda i kommunen. http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/asylsokandes_eget_boende_ebo_3.pdf

 

Läsvärt i SvD:

När Ebo infördes på 1990-talet var det med en optimism som i dag känns fullständigt världsfrånvänd. I en rapport på regeringsuppdrag sammanfattar Boverket tankegångarna vid tillkomsten:

”Syftet med den nya lagen var att betona de asylsökandes eget ansvar och att undvika ett omhändertagandeperspektiv”.

Fördelarna med eget boende ansågs på den tiden vara att främlingsfientligheten skulle minska då kontaktytorna mellan asylsökande och svenskar genom Ebo väntades öka (!). Det skulle också bli lättare att hitta jobb och man skulle integreras snabbare genom att släktingar och vänner skulle kunna lära ut ”samhällets skrivna och oskrivna regler” (sid. 9, Asylsökandes eget boende, Boverket 2008, Obs pdf!).

Det gick väl sådär. Sedan införandet av Ebo har bekymrade utvärderingar avlöst varandra. Boverkets nyss nämnda rapport är en. Utredningen Etablering i Sverige (SOU 2003:75) är en annan. I den senare konstateras att barn far illa i den trångboddhet som Ebo i praktiken innebär samt att såväl de asylsökandes som deras värdfamiljers integration försenas. Dysfunktionen har varit tydligast i kommuner som Malmö och Södertälje, men är närvarande i hela landet. Det är med andra ord inte konstigt att många partier funderar på slopande, även om det förstås finns goda principiella argument också för friheten i Ebo.

Men nu visar det sig att Ebo-debatten har pågått i onödan. SVT har låtit Migrationsverket räkna på vad ett slopande skulle innebära i kostnader och kontentan är att vi inte kan ta bort Ebo (29/3). Det är för dyrt.

När vi har diskuterat Ebos ogynnsamma effekter på integration, trygghet och möjlighet att bygga ett nytt liv så har det hela tiden varit en chimär diskussion, baserad på idén att vi skulle klara av att göra annorlunda. Det gör vi inte. Vårt asylmottagande är alltså beroende av att människor ”väljer” segregering, trångboddhet och inneboende på soffor i allt mer segregerade områden.

Man undrar ju. Vilka fler debatter förs i onödan då vi egentligen inte har råd att göra bra och rätt?

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vart-asylmottagande-ar-beroende-av-segregationen_4456499.svd

Annonser