Kristdemokraterna medicinsk-etiskt program

 

Grundläggande principer och utgångspunkter 

 

Följande grundläggande principer utgör de viktiga utgångspunkterna för Kristdemokraternas

ställningstaganden inom det medicinsk-etiska området.

 

Människovärdet övergripande princip 

Varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara 

värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighe, sexuell läggning eller 

könsidentitet.. Människan är ett mål i sig och ingen annan människa får äga henne eller 

använda henne som ett medel. 

 

Behovs- och solidaritetsprincipen 

De som har de största behoven ska ges företräde till vården. Behoven hos de grupper som 

inte är medvetna om sitt människovärde och som har små, eller helt saknar möjligheter att 

göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter ska särskilt uppmärksammas. 

 

Rättvisa och jämlikhet i vården 

Vård ska vara tillgängligt på lika villkor för hela befolkningen. Även personer som har 

svårt att nyttja sin valfrihet ska ha en god, trygg och värdig vård. 

 

Kostnadseffektivitetsprincipen 

Vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder ska man tillgodose en rimlig relation 

mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet. 

Kostnadseffektivitetsprincipen bör endast tillämpas vid jämförelse av metoder för behandling 

av samma sjukdom. Vid olika sjukdomar går effekterna inte att jämföra på ett rättvisande sätt. 

 

Den mänskliga ofullkomligheten 

Människan är förnuftig och kan göra gott, men också ont. Människan är ansvarig för sina 

egna handlingar, men kan också göra misstag. Denna insikt leder till ödmjukhet inför 

politikens möjligheter. Det går inte att bygga det perfekta lyckoriket här på jorden. Vi kan 

alla göra fel, och att alla förtjänar en andra chans. 

 

Etiska dilemman 

Många av de avgöranden som vi människor står inför i vårt vardagsliv är etiska dilemman, 

vilket innebär att alla handlingsalternativ i någon mening blir fel. På det politiska fältet 

gäller det att med ödmjukhet inse att det existerar sådana dilemman och ta hänsyn till dem 

när lagar stiftas och reformer genomförs. I samhällsarbetet får vi aldrig dölja etiska 

dilemman och försöka negligera den vånda människor står inför vid sitt ställningstagande. 

Etiska dilemman och omöjligheten att välja rätt får inte tas till intäkt för att hävda att de 

grundläggande medicinsketiska principerna inte är giltiga. Snarare visar dessa dilemman att 

tillvaron inte är enkel och målad i svart eller vitt.

 

Kravet på prioritering på grund av bristande resurser föranleder ofta debatt och aktualiserar 

svåra etiska problem. Den medicinska professionen kläms mellan patientens förväntningar, 

det medicinskt möjliga och de ekonomiska ramarna. Politiker kläms i sin tur mellan 

medborgarnas önskemål, krav från hälso- och sjukvårdspersonalen och det oundvikliga 

faktum att resurserna är begränsade. 

Ladda ner rapporten

Etik handlar om medvetna och ansvariga personers handlingar. Handlingar kan bedömas och värderas moraliskt oavsett om de sker på gatan, i ett laboratorium eller vid sjuksängen. Ingen gör något i ett moraliskt vakuum. Med de internationella överenskommelserna, den gemensamma värdegrunden och människovärdeprincipen som kompass vill kristdemokraterna med detta politiska program förhålla sig till den medicinska forskningen och utvecklingen, vård och behandling från livets början till livets slut och till alla de svåra prioriteringar som dagligen måste göras.

 

 
Annonser