Diskrimineringslagen uppdateras

Att förebygga och motverka diskriminering är förutsättning för en demokrati.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Agneta Broberg Diskrimineringsombudsman skriver i DagensSamhälle Debatt (14 juni): 

”Diskrimineringsombudsmannen har de senaste fyra åren fått in över 700 anmälningar från personer med funktionsnedsättning som utestängs från samhället på grund av bristande tillgänglighet. Men lagen skyddar inte mot den formen av diskriminering. Därför måste den skärpas.”  

Nu kommer den efterfrågade ändringen:

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

Förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet föreslås gälla inom samhällsområdena arbetsliv, utbildning, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesbehörighet, medlemskap i vissa organisationer, varor och tjänster, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd, värn- och civilplikt samt offentlig anställning.

Vissa undantag från förbudet föreslås. I arbetslivet föreslås förbudet inte gälla den som gör en förfrågan om arbete. Tillhandahållande av bostäder föreslås också vara undantaget från förbudet. I fråga om tillhandahållande av varor och tjänster föreslås att förbudet inte ska gälla för privatpersoner eller för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare. Undantaget för mindre företag gäller

1

Prop. 2013/14:198 också på hälso- och sjukvårdens område. I fråga om tillhandahållande av varor och tjänster föreslås att förbudet inte ska gälla om det krävs åtgärder beträffande fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket.

Det föreslås också att ordet funktionshinder i diskrimineringslagen, lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen (2010:800) och lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare ersätts med funktionsnedsättning.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Proposition-201314198-Brista_H103198/?html=true

Förslaget till lag om ändring i diskrimineringslagen

I lagrådsremissen föreslås att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas i diskrimineringslagen som en särskild form av diskriminering. Sådan diskriminering sker, något förenklat, när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder inte har vidtagits för att personen ska komma i en situation som är jämförbar med andras. Det får därmed stor betydelse vilka åtgärder som i olika situationer bedöms vara ”skäliga”. Den bedömningen ska göras utifrån bl.a. krav på tillgänglighet i andra författningar.

Se http://www.lagradet.se/yttranden/Bristande%20tillganglighet%20som%20en%20form%20av%20diskriminering.pdf

 

 

Annonser