Kristdemokraternas miljöpolitik

Miljö och energi

Kristdemokraternas miljöpolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Människan har ett ansvar att förvalta, utan att förbruka, de ändliga resurserna och naturvärdena. Det övergripande syftet med vår miljöpolitik är att överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Dokument och rapporter

Sverige – världens bästa land att växa upp iFaktablad om biologisk mångfaldFaktablad om giftfri miljöFaktablad om klimatpolitikFaktablad om energipolitikFaktablad om Östersjön
Miljöpolitiken är inte enbart en nationell angelägenhet och miljöproblemen stannar inte vid nationsgränserna. Luftföroreningar, kemikalier och avloppsvatten behöver inte visa upp några pass. Havens känsliga ekosystem belastas av många olika länder. Det är därför självklart att miljöfrågorna skall hanteras internationellt. Många problem kan lösas på EU-nivå medan andra frågor kräver globala beslut.

Rönen från FN:s klimatpanel pekar på att klimatproblemen är långt större än vad som tidigare sagts. Havens och växternas förmåga att ta upp koldioxid har redan mattats av, något som forskarna inte trodde skulle inträffa förrän mot slutet av århundradet. Samtidigt accelererar utsläppstakten i många delar av världen, medan vissa länder lyckats inleda vändningen mot lägre utsläpp. Temperaturstegringarna och försurningarna av världshaven är oroväckande.

Internationellt samarbete
Vi kristdemokrater anser att EU skall åta sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent till 2020. Det är viktigt att de internationella klimatförhandlingarna också har ett långt tidsperspektiv när det gäller åtaganden om utsläppsminskningar. Den stora utmaningen består i att minska utsläppen med 80-90 procent fram till 2050, vilket är nödvändigt för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. För att klara en så stor utsläppsminskning krävs systematiska insatser. Det handlar inte minst om att använda effektiv och kolsnål teknik vid investeringar i energiintensiv verksamhet som byggnader, infrastruktur, industrianläggningar inom stål, cement, aluminium, papper och massa.

Ett exempel där EU bör gå före är miljöarbetet kring Östersjön. För att förbättra och bevara Östersjöns världsunika karaktär och känsliga ekosystem krävs ett gränsöverskridande arbete. Vi vill förbjuda oljeborrning i Östersjön och ställa krav på att all olja som transporteras i Östersjön ska DNA-märkas för att utsläppen ska kunna spåras.

Starkare kemikaliebestämmelser
Arbetet med att öka kemikaliesäkerheten behöver fortsätta. Kristdemokraterna vill att EU:s regelverk ska ge enskilda länder större möjligheter att införa strängare regler av miljöskäl i syfte att gå före i miljöpolitiken. I dag krävs det att medlemsstaten i fråga har särskilda förhållanden som motiverar strängare regler än de gemensamma reglerna. Vi menar att en högre politisk miljöambition i sig ska vara skäl för att godkänna strängare regler i ett medlemsland. Exempelvis bör Sverige kunna förbjuda bromerade flamskyddsmedel, ftalater, icke biologiskt nedbrytbara ämnen och azofärgämnen utan föregående beslut inom EU. Det är också viktigt att tillämpa substitutionsprincipen, det vill säga att inga kemikalier ska godkänns om det finns lika bra eller mindre farliga alternativ.

Europeiskt återvinningssystem
Det ska vara enkelt att vara miljömedveten. Källsortering ska erbjudas i hela landet och återvinningsstationer ska finnas inom gångavstånd i tätorter. Avfallshierarkin ska efterlevas och matsvinnet behöver minskas. Vi vill ha ett enhetligt europeiskt system för pantning av burkar och flaskor.

Den offentliga sektorn har en viktig roll som föregångare och pådrivare inom miljöarbetet. Den offentliga sektorn måste bli bättre på att använda upphandlingsinstrumentet för att ställa miljökrav i offentlig upphandling.

God tillgång till energi är en förutsättning för utveckling, tillväxt och välstånd. Kristdemokraterna anser att energiförsörjningen ska tryggas samtidigt som Sverige skall lämna sitt bidrag till kampen mot växthuseffekten. Tekniska framsteg har lagt grunden för utveckling av förnybara energikällor och väsentligt förbättrat säkerheten och effektiviteten i kärnkraftsverken. Samtidigt har klimathotet blivit allt större och allvarligare. Med ett ökande fokus på klimatförändringarna uppfyller kärnkraften ett av de viktigaste kraven som i dag ställs på energikällor, nämligen låga utsläpp av växthusgaser. Innan ny teknik för både små- och storskalig förnybar energiproduktion hunnit utvecklas kan vi inte avveckla kärnkraften. Kristdemorkaterna tog initiativ till alliansens gemensamma energiuppgörelse, som innebär att max 10 nya kärnkraftreaktorer får byggas i Sverige. Därigenom kan ny grön elproduktion ersätta fossila bränslen. Teknikutveckling för att producera så miljövänlig energi som möjligt och energieffektiva lösningar ska stimuleras och stödet till klimatinvesteringar och tekniköverföring till utvecklingsländerna bör öka.

Effektivare energianvändning
Studier som har genomförts visar att energianvändning i fastighetsbeståndet kan halveras på lång sikt (30 år). På kort sikt bedöms det var fullt möjligt att minska energianvändningen med 20 procent. Detta uppnås om man använder den på marknaden bästa tekniken. Det mest kostnadseffektiva är att driftsoptimera, exempelvis justera värme, ventilation, kyla och att driftstiderna anpassas till när lokalerna används. Därför har Kristdemokraterna krävt 20 procent energieffektivisering i den offentliga sektorn.

Fler olika energikällor
Mångfald bör eftersträvas och investeringar i biobränslebaserad kraftvärme, vindkraftverk, solenergi och småskalig vattenkraft bör stödjas. Sverige behöver ett energiskattesystem där skatter och miljöavgifter utformas med hänsyn till förhållanden i omvärlden för att inte näringslivets konkurrenskraft ska urholkas. Systemet ska vara långsiktigt och utformas så att miljöbelastningen minimeras och att tillgången till billig energi framställd under trygga och säkra förhållanden säkerställs.

Kristdemokraterna verkar för en fri och öppen energimarknad med ökad konkurrens till nytta för kunderna. Det är viktigt att både industrin och hushållen får fasta och långsiktiga spelregler på energimarknaderna. Prisbildningen och marknadens funktionssätt bör hållas under kontinuerlig uppsikt av berörda myndigheter. Kontroll av nätmonopolen är i sammanhanget särskilt viktig men det gäller också att exempelvis hålla ögonen på om oligopolet på elmarknaden fungerar och beivra exempelvis missbruk av marknadsmakt.

Kristdemokraterna anser att regering och riksdag måste anlägga ett europeiskt perspektiv på energipolitiken. Sverige bör med sina goda förutsättningar sträva efter att bli nettoexportör av el.

https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Miljo-och-energi/

 

 

Annonser