Löneskillnader, jämställdhetsintegrering och moderaterna

 

Löneskillnaderna är en central fråga för jämställdheten, och kommer också att vara prioriterad av moderaterna framöver, enligt Hillevi Engström, som vill ändra på att fyrtio procent av landets kvinnor inte kan klara sig på sin lön, utan är ekonomiskt beroende av sin partner. Osakliga löneskillnader är fullständigt oacceptabelt, menar hon, och hon ser jobbskatteavdraget som en viktig reform för att förbättra kvinnors ekonomi.

– Lönekartläggningen har visat sig vara ett bra verktyg för att utjämna löneskillnader på grund av kön. Jämo har tidigare föreslagit att lönekartläggningar borde göras vartannat år och jag är böjd att hålla med. Vi ska ha ett möte med DO efter jul och se vad de har för erfarenheter med den nya diskrimineringslagen.

Nyckeln till en ökade jämställdhetsintegrering på arbetsplatserna tror hon är kunskap.

– Jämställdhetsarbetet brister bland både arbetsledare och anställda. Det räcker inte att utse en jämställdhetsansvarig och skriva ihop ett dokument. Detta kan ge en inriktning, men jämställdheten måste integreras i allt arbete. Det behövs mer kunskap och att man slutar att se på jämställdhet som en kvinnofråga. Den är lika viktig för båda könen.

Bra chefer och förståelse och kunskap finns det före lite av, menar Hillevi Engström, och även politiker behöver mer kunskap.

Se http://www.jamiprogram.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/-myndigheterna-viktiga-som-forebilder-.cid911205

 

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt, hållbart samhälle. Det innebär kortfattat att jämställdhet införlivas i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.

Jämställdhetsintegrering har varit regeringens övergripande strategi för jämställdhetspolitiken sedan propositionen Delad makt – delat ansvar (Prop. 1993/94:147). Denna presenterades av jämställdhetsminister Bengt Westerberg och antogs av riksdagen våren 1994. Propositionen fastslår att,

ett jämställdhetsperspektiv [måste] läggas på alla politikområden. Det innebär att förslag och beslut måste analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor respektive män. Det gäller särskilt inom utbildnings-, arbetsmarknads-, närings- och socialpolitiken samt inom den ekonomiska politiken. Det gäller därvid i synnerhet strukturförändringar i samhället.

Jämställdhetsarbetet måste bedrivas inom varje politikområde och insatser huvudsakligen göras inom ramen för berörda organs ordinarie verksamhet. Även speciella satsningar behövs emellertid för att driva på utvecklingen i önskad riktning.

Se http://www.jamiprogram.se/jamstalldhetsintegrering/