Jämställdhetsprojekt i Halmstad

Här är några exempel:

Läs mer om projekten inom ”Trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv 

i stadsplaneringen” på: http://www.halmstad.se/bygga och bo

http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/Jämställd%20och%20trygg%20stadsplanering%20-%20för%20alla.pdf

Program För Hållbar Jämställdhet, Alltjämt Halmstad, Barn- och Ungdomsförvaltningen , Halmstad Kommun. Verksamhetsförbättringar som leder till jämställdhet för medborgaren och  jämställdhet i skolan för flickor och pojkar. Jämställdhetsutvecklarnas insatser har syftat till att aktivt stödja och styra i processer mot en kunskapsbaserad, målinriktad och hållbar jämställdhetsintegrering i Halmstads grundskolor. Arbetet har bestått av att fortbilda och att handleda rektorer och pedagoger genom attsynliggöra (lagar, styrdokument), kartlägga skolornas inre och yttre miljö, ge stöd i analys av kartläggningar och sedan medverka vid skrivningar i handlingsplaner och utvärderingar.

Rapport och en tjänsteskrivelse

En kartläggning av jämställdhetsområdet skedde och då främst genom insamling av kunskaper från genusområdet samt från andra kommuner som gjort liknande inventeringar. I fas 2 skedde materialinsamling. Insamlingen genomfördes med de metoder och analysverktyg som bestämdes i fas 1. De metoder som användes var samtalsintervjuer med ansvariga för berörda verksamheter samt politiker,

utskick av aktivitetsscheman för att få överblick över de aktiviteter som sker inom verksamheterna, insamling av statistiskt underlag, enkätundersökningar samt informationsbesök. I fas 3 genomfördes bearbetning och analys av materialinsamlingen. Det huvudsakliga analysverktyget som användes i fas 3 var 4R-metoden. Metoden är ett beprövat verktyg som används vid jämställdhetsinventering. Metoden används för att studera vilket inflytande som kvinnor och män/flickor och pojkar har i den verksamhet de verkar, hur de får del av verksamheten samt vilka normer som råder. Analysverktyget bygger främst på kvantitativa data (representation och resursfördelning) men innehåller även en kvalitativ analys för att se rådande könsmönster inom den aktuella organisationen (realia). Slutligen var syftet att ta fram åtgärder för förändring (realisering). I avslutande fas, fas 4, skrevs en rapport och en tjänsteskrivelse, vilken sedan lämnades som färdigt ärende till Kommunstyrelsens beredningsutskott (KBU). En dragning genomfördes slutligen för politiker och tjänstemän i berörda förvaltningar. –

Praktikant: Anna Engström

Jämställdheten större utmaning

Jämställdheten är den andra frågan på hennes bord som utredningssekreterare. Att arbeta med demokratifrågor är en utmaning men Nakisa menar att frågor som berör jämställdheten är en  ännu större utmaning och svårare att få gehör för. Det kan gälla alltifrån trygghetsfrågor till hur stora resurser som satsas på olika typer av idrott.

– Det finns en omedvetenhet och invanda mönster. Vi är helt enkelt vana att ha det ojämställt. För mig gäller det att kartlägga, analysera, visa och ställa frågan hur gör vi nu?Det märks att Nakisa är djupt engagerad i sitt arbete. Vi talar igen om hur det är att pendla varje dag.

Halmstad kommun

När man nyligen började könsuppdela statistik på en grundskola noterades att ca 80 procent av resurserna för elever med behov av särskilt stöd gick till pojkarna.

http://www.boras.se/download/18.2254dcda128d8923bdf800013715/1390353619500/Exempel+på+verksamhetsförbättringar.pdf

Forskning för framtidens jämställdhet

Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig verksamhet. Örebro universitet. 

I projektet fokuseras olika modeller, metoder och processer som utvecklats för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad, Örebro kommun, Eskilstuna kommun samt Räddningstjänsten Syd.

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/nyforskningskabidratillokadjamstalldhet.5.40d1a53e14158368511108.html