Praktiskt jämställdhetsarbete i Halmstad kommun

Några exempel:

Kartläggningar av ojämställdhet Ett första skede i ett jämställdhetsarbete är ofta att upptäcka ojämställdheten

genom kartläggningar. I detta avsnitt finns exempel på kartläggningar där ojämställdhet upptäckts och åtgärder vidtagits. Men vi har också tagit med exempel som visar på kartläggningar där ojämställdhet upptäckts men där åtgärder ännu inte är genomförda eller ännu inte är dokumenterade.

Manlig konst mer värd 

Mer hemtjänsthjälp till män 

Generösare föreningsbidrag till män 

Exempel på projekt inom  

3R-utbildningar:

Får fler män än kvinnor budgetrådgivning?

Socialförvaltningen

Elevfrånvaro, ett jämställdhetsproblem?

Trygghetsaspekten i fysisk planering, Tekniska verken

Träningstider, Fritidsförvaltningen

Ett jämställt bibliotek, Kulturförvaltningen

Kartservice på lika villkor, Stadsingenjörskontoret

Viktigast i boendet, HFAB

Information på lika villkor, Kommunstyrelsens kontor

Information på lika villkor, Kommunstyrelsens kontor

Vad krävs för ett fungerande jämställdhetsarbete?

Tips och slutsatser 

Att arbeta för ökad jämställdhet kräver långsiktighet. Arbetet kräver också uppfinningsrikedom – det finns inte en metod som fungerar överallt. Det gäller att våga prova olika sätt och lära sig av misstag. Ett jämställdhetsarbete

kräver också mod att våga fundera över hur man i sin profession och den verksamhet man befinner sig i upprätthåller ojämställdhet. Därutöver krävs det kunskaper om genusfrågor och jämställdhet.

Jämställdhet handlar om att alla ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Därför ska var och en som använder offentligt finansierad verksamhet kunna känna sig trygg i vetskapen om att bemötande och service, liksom resursfördelning, utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor, män, flickor och pojkar.

 

sitelogo

makEQuality är verktyget för dig som vill redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet. Det kan även användas för att jämföra jämställdhetsarbete i olika verksamheter.

makEQuality gör det även enklare för medborgarna att ta reda på hur deras kommun eller landsting arbetar med jämställdhetsfrågor, och att göra aktiva val av skola eller vårdgivare.

makEQuality har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som en möjlighet för kommuner, landsting och företag att kvalitetssäkra sitt arbete med att jämställdhetsintegrera verksamheten.

http://makequality.eu/home.aspx

 

Jämställdhet är ett kompetensområde. 

Annonser