Jämställdhet i Halmstad kommun – lönekartläggning

Diskrimineringslag (2008:567)

LÖNEFRÅGOR

10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera- bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
– löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

   Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan- kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och
– grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.

11 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.
   En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan.
   Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare.

12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.
   Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 2122 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 10 kap. 1114 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:526).

 

Halmstads kommun anmäls för brister i lönekartläggningen

– I just det här fallet har vi anledning att tro att det kan finnas osakliga löneskillnader, säger Annika Strandhäll. Foto: Vision

jämställdhet Vision anmäler Halmstads kommun för att länge ha brustit med lönekartläggningar. Förbundet vill att Nämnden mot diskriminering ska hota kommunen med en halv miljon kronor i böter.

7 Mar 2013

Vision i har i flera år påtalat bristerna utan att få gehör. Anmälan är nu enda utvägen, säger förbundsordföranden Annika Strandhäll. Det är den första i sitt slag som Vision gör.

– I just det här fallet har vi anledning att tro att det kan finnas osakliga löneskillnader mellan såväl kvinnor och män i samma yrke som mellan kvinnor och män i likvärdiga yrken.

Leif Johansson, chefsförhandlare på Halmstad kommun, beklagar att det gått så här långt.