EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET

Sverige har, tillsammans med ytterligare 184 länder, antagit en FN-konvention som går ut på att avskaffa all diskriminering av kvinnor.

Sverige har skrivit under även följande dokument:

EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ 

En deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är riktad till Europas kommuner och regioner. Dessa uppmanas att underteckna den, att offentligt ta ställning för jämställdhetsprincipen och att inom sina områden fullgöra sina åtaganden enligt deklarationen.

För att säkerställa att dessa åtaganden fullgörs förbinder sig varje undertecknare att upprätta en jämställdhetsplan där den redovisar sina prioriteringar och åtgärder samt de resurser som skall tilldelas för ändamålet.

Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom sin kommun respektive region i syfte att främja skapandet av verklig jämställdhet.

Deklarationen har utarbetats inom ramen för ett projekt (2005-2006) som genomfördes av CEMR2, tillsammans med ett stort antal samarbetspartners. Projektet stöddes av Europeiska kommissionen via dess femte handlingsprogram för jämställdhet.

http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunfullmäktige/Jämställdhetsdeklaration.pdf

3R och 4R

3R-metoden är ett verktyg för att underlätta arbetet med att analysera kommunal verksamhet från ett jämställdhetsperspektiv. Metoden går även bra att använda inom annan verksamhet.

Metoden gör det möjligt att synliggöra olika förhållanden och villkor för män och kvinnor. Man prövar varje fråga från ett jämställdhetsperspektiv, analyserar konsekvenserna av hur förändringar kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män och åstadkommer därigenom ett mer kvalitativt beslutsunderlag. Brukarperspektivet är utgångspunkten för att nå jämställdhetsintegrering enligt 3R-metoden. De tre R:en står för representation, resurser och realia. Med andra ord för vem, för vad och på vilka villkor?

R1: Representation: Hur är kvinnor och män representerade i samtliga grupper som fattar beslut?

R2: Resurser: Hur fördelas pengar, tid, utrymme mellan flickor/kvinnor och pojkar/män? Hur lokaliseras satsningar och vilka prioriteringar görs?

R3: Realia: Vilka värderingar, normer och kvalitetsmått är det som styr en verksamhet? Vem eller vilka utgör normen i verksamheten? Vems behov tillgodoses i verksamheten? 4R-metoden är en vidareutveckling av 3R-metoden där

R4 syftar på att egnom en handlingsplan (och handlande) Realiseravad som ska åstadkommas genom att formulera nya mål och åtgärder.

Annonser