Det satsas på lärare, utdelningen kommer med tiden

Regeringen har tagit initiativ till två karriärtjänster för lärare.

Förstelärare kan den lärare bli som har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studiSatsningen på karriärtjänster för lärare förstärks så att det från och med hösten 2014 skapas utrymme som sammanlagt motsvarar lönepåslag för ca 15 000 förstelärartjänster. Från och med hösten 2016 föreslås satsningen utökas ytterligare något till att omfatta lönepåslag för sammanlagt motsvarande ca 17 000 förstelärartjänster. Det betyder att om tre år finns det utrymme för att omkring var sjätte utbildad lärare har en karriärtjänst. I Hallstahammar innebär det mellan 15-20 tjänster hösten 2014.

Karriärstegsreformen innebär att skolhuvudmän som inrättar karriärtjänsterna förstelärare eller lektor ges möjlighet att söka statsbidrag för lönepåslag för dessa särskilt yrkesskickligalärare, motsvarande 5 000 kronor (förstelärare) respektive 10 000 kronor (lektor) mer i månaden.

Regeringen markerar att det här är en permanent satsning, avsikten är alltså att det ska vara permanenta löneförhöjningar – inte tidsbegränsade förordnanden – och statsbidraget täcker hela kostnaden för löneökningen. Viktigt att veta är att det inte finns några krav från staten på att de lärare som får karriärtjänster ska läggas på nya arbetsuppgifter och därmed kompenseras för det.

Varje kommun planerar själva strategiskt för hur dessa tjänster ska utnyttjas (befordran av befintliga lärare eller utlysningar; någon särskild åldersgrupp; några särskilda ämnen; etc.). I Hallstahammar valde man (utan politiska beslut) att förordnandet är ettårigt, vilket jag…inte gillar…milt uttryckt. Här gäller det att vara vaken så det blir rätt från början.

Regeringen ska nu också se över hur man skulle kunna öronmärka en andel av medlen till skolor i utanförskapsområden. Det är naturligt att de skolor som har sämre förutsättningar har en högre andel lärare med karriärtjänster.eresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Att vara förstelärare betyder i princip en löneökning med 5 000 kronor per månad.

Lektor kan den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare. Lektorn får runt 10 000 kronor mer i månaden.

Antal lektorer i skolan måste komma upp i samma proportionella nivån som på 60talet.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/ny-satsning-ska-ge-larare-tusenlappar-mer

Annonser