Partistöd och andra ändringar

 

Finansdepartementet

Ändringar i kommunallagen avseende partistöd med mera

Ändring: Kommunallagen (1991:900).

Träder ikraft: 1 februari 2014.

Ett flertal ändringar görs i kommunallagen. Krav införs på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige i kommuner och landsting får också möjlighet att bestämma att partistöd inte ska betalas ut till så kallade tomma stolar. En ny minsta nivå införs för fullmäktige i de minsta kommunerna (upp till 8 000 röstberättigade invånare). Fullmäktige får i dessa kommuner minskas från dagens krav på minst 31 ledamöter, till som minst 21 ledamöter. Mandattiden för fullmäktige ska vara densamma för samtliga kommuner och landsting. Alla fullmäktige ska tillträda den 15 oktober.

En möjlighet införs att hålla kommunala sammanträden där en eller flera leda­möter deltar i beslutsfattandet på distans, med kravet att deltagandet sker genom direkt bild- och ljudöver­föring. Vidare ska fullmäktige få välja ett nytt nämndpresidium, om den politiska majoriteten i fullmäktige förändras så att det parti som nämndens ordförande företräder, inte längre ingår i den politiska majoriteten.

Läs om nya lagar här:

http://www.skl.se/press/nyheter_2/nya-viktiga-lagar-vid-arsskiftet

och

Kommunalt partistöd ska redovisas varje år (KU7)

Kommunallagen ändras på en rad punkter från den 1 februari 2014.

  • Partier som tar emot partistöd måste varje år lämna in en redovisning till fullmäktige som visar att stödet har använts till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.
  • Kravet på att partistöd bara får ges till partier som är representerade i kommunfullmäktige blir tydligare. Det ska stå i lagen att ett parti är representerat om det fått mandat i fullmäktige och vald ledamot är fastställd för mandatet.
  • I de minsta kommunerna, som har 8 000 eller färre röstberättigade invånare, sänks minsta tillåtna antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 21.
  • Vid ett valår ska mandatperioden i fullmäktige börja den 15 oktober.
  • Det ska bli tillåtet för ledamöter att vara med på distans vid fullmäktigesammanträden. Ett krav är att deltagandet sker genom direkt ljud- och bildöverföring.

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU7/