Halmstad utan stadsarkitekt igen!

Stadsarkitekten
slutar i protest

Så skriver Hallandsposten idag i sin nätupplag. Det är den andra avhoppet på tre år!
Trist men samtidigt en bakläxa för politiker.
Halmstad behöver en stadsarkitekt – en som har visioner och kan skapa den offentliga miljön i Halmstad för framtiden.
Vi måste lyssna på vad avgående stadsarkitekten Magnus Runesson har för råd att ge oss:-

-Halmstad särskiljer sig från de flesta andra kommuner genom att man 2011 delade upp

bygg- och planfrågorna till två olika förvaltning med olika politiska nämnder/utskott.

Byggnadsnämnden ansvarar för bygglovshanteringen, men planfrågorna ligger numer direkt

under kommunstyrelsen.

Motiven för denna uppdelning är svåra att förstå utifrån ett medborgarperspektiv.

Kommuninvånare kommer till kommunen med frågeställningar som handlar om en och

samma sak men bollas mellan olika förvaltningar. Det är inte ovanligt att en bygglovsfråga

resulterar i en ny plan. Planerna bestämmer vad, hur, och hur mycket man kan bygga och

byggnadsnämnden bedömer om byggnationen passar in eller inte i den plan som gäller för

den aktuella fastigheten. Tidvis får bygglovet knådas så att det passar in i planen och i några

fall får man överväga om planen kan justeras.

Det finns ingen stadsarkitekttjänst värd namnet i Halmstad och har antagligen inte funnits

sedan man delade upp byggnadskontoret i olika förvaltningar. Gissningsvis fick man ett

större antal sökande när tjänsten utannonserades 2012 genom att flagga med

stadsarkitekttiteln. Jag hade själv inte sökt en ren bygglovscheftjänst. När en av

samhällsbyggnadskontorets projektledare på på Stadens Hjärtas frukostmöte tidigare i

höstas presenterade sig själv som Mattias Bjellvis efterträdare och sedan pekade ut en av

samhällsbyggnadskontorets planarkitekter som sin sakkunnige i arkitektur och

gestaltningsfrågor insåg jag att det var dags att söka ny tjänst.

Nyligen kliade jag mig förvånat i skallen när ett nära färdigt ombyggnadsprojekt för ett av

stadens nya torg, Ernst Wigforss plats, presenterades för mig på teknik- och

fritidsförvaltningen. Jag undrade lite försynt varför jag inte kallats tidigare i processen och fick

veta att samhällsbyggnadskontoret ville undvika mitt deltagande för att slippa krångel och

fördyrande materialvalsfrågor. Efter 15 års arbete inom den privata sektorn som bygg-,

projekt- och projekteringsledare hade jag förhoppningsvis kunnat erbjuda ett innerstadstorg

ngt mer än fördyrande materialvalsdiskussioner.

När jag nu efter enträget och för andra förvaltningars enerverande stadsarkitektande bestämt

mig för att dra vidare hoppas jag att byggnadsnämnden vid återbesättning kallar tjänsten vid

sitt rätt namn, bygglovschef, och låter stadsarkitekten vila i frid.

Min förhoppning är också att kommunledningen överväger om uppdelningen av bygg- och

planfrågorna leder till en effektiv och långsiktigt hållbar stadsbyggnad, ett attraktivt Halmstad.

Och utvärdera den nya ordningen som infördes inför nuvarande mandatperioden med uppdelade funktioner  – stadsplanering och bygglov.
En jämförelse:
Huston, USA har följande arbetsbeskrivning för sin stadsarkitekt:
RESPONSIBILITIES/DUTIES:

• Manages major departmental function; establishes goals and evaluates section performance; develops and monitors subordinates; develops and manages budget.
• Plans and develops large projects to departmental programs.
• Organizes and directs the work of architects, technicians, and technical consultants.
• Evaluates project assignments and recommends modifications.
• Prepares new designs or techniques of material significance in solving problems.
• Assists in selecting contractors.
• Supervises administration of construction contracts and conducts periodic on-site observation of work in progress on major projects.

MINIMUM QUALIFICATIONS:

KNOWLEDGE:
Requires an architectural degree that is accredited by the Texas Board of Architectural Examiners. Must be registered as an Architect with the State of Texas Board of Architectural Examiners.
EXPERIENCE:
Eight years of professional experience in architecture are required.

COMPLEXITY:
Work is nonstandardized, complex and varied, and requires interpretation of technical and detailed guidelines, policies and procedures in combination. Advanced analytic ability is needed to gather and interpret data where answers can be found only after detailed analysis of many facts.

IMPACT OF ACTIONS:
Errors in work could lead to major costs and problems and could significantly affect short-term results of the City. Work is typically performed under limited to general supervision. The incumbent at times works from broad goals and policies. In addition, the incumbent may have some participation in setting work objectives.

SUPERVISION EXERCISED:
Direct Supervision:
Involves scheduling, supervision and evaluation of work as a Manager or the equivalent over the Assistant Managers or first-line supervisors. This position has significant levels of input as it pertains to personnel actions such as hirings, terminations and pay changes. Indirect Supervision: Involves supervision and evaluation of work as a Manager or the equivalent.

CONTACTS:
Internal Contacts:
Level of internal contact is primarily with Managers and Assistant Directors and occasionally with Deputy Directors. Interaction requires substantial sensitivity and cooperation; e.g., basic project interaction.
External Contacts:
Level of external contact is primarily with citizens, visitors and/or mid-level representatives of government agencies, guests, vendors and professional contacts with allied organizations. Interaction involves some explanation and persuasion leading to resolution of moderately complex issues; e.g., project coordination and higher-level problem resolution.

Annonser