Allkohollagen tolkas olika i kommuner

Svar till Janne Gustafssons insändare ”Krogar behandlas odemokratiskt” i HP 28 maj

Det är bra att Janne Gustafsson tar upp denna fråga till debatt.
Regler för indragning av alkoholtillstånd är inte glasklara som Jan Stohr, HP skriver i svar direkt.
Enligt kommunala riktlinjer för alkoholservering i Halmstad skall ”vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.”
Varken kommunala riktlinjer i Halmstad eller Alkohollagen, SFS 2010:1622 uttryckligen nämner försenad inbetalning av moms som någon skäl för indragning av alkoholtillstånd.
En försening av skatteinbetalning är inte lagbrott. Att tillståndsinnehavaren skall vara skötsam och göra rätt för sig – men en försenad inbetalning av moms betyder inte att företagare inte tänker göra rätt för sig.
Det händer inte bara i krogbranschen att företag är sena med inbetalning av momsen.
Enligt aktiebolagen är styrelsen personligen skyldig att betala skatteskulden vid oaktsamhet och får betala in momsen från egen ficka, en del få gå från hus och hem.
Jag håller helt med Janne Gustafsson att ett företagare försätter sig inte medvetet i skuld i förhoppning om att slippa skatten.
Vi politiker måste sätta oss in i lagkrav som gäller och inte tolka in det som inte finns där.
Detta gäller även Hallandspostens reportrar.
Jag säger som Janne Gustafsson ”Bort med sådana odemokratoiska storebrorsfasoner från arbetsmarknaden”

Karlskrona kommun har följande text i en vägledane skrift för tillståndsgivning enligt alkohollagen:

Systematisk underlåtenhet från sökandens sida att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna är särskilt allvarlig. Däremot bör inte en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder, såvida det inte rör sig om betydande belopp, utgöra hinder för tillstånd. Även en seriös företagare kan råka i tillfälliga i ekonomiska svårigheter. Det får också beaktas i vad mån sökanden har visat vilja att göra rätt för sig. Öppna kontakter med kronofogdemyndigheten och en välskött avbetalningsplan tyder normalt sett på att sökanden är seriös.

Lagrådsremissen varnde för just detta med risk för olika tolkningar i kommuner.
Ytterst är det lagtexten som gäller och inte diverse tolkningar som kommuner gör av lagen.
Och där finns det inget specifikt om moms.