Centerpartiets utspel om fri invandring

images

Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD) besökte Halmstad idag.

Jag ställde frågan – var står vi kristdemokrater i frågan om fri invandring till Sverige.

Svaret var att frågan har belysts i partiets handlingsprogram.  

Vi kristdemokrater är för en human flyktingspolitik.

Det är inte fritt fram för all  invandring som vi kristdemokrater förespråkar.

Vi anser att många specifika åtgärder som måste till för att få en fungerande politik för invandring och flyktingsmottagning.    

Här är några relevanta citat:

Inom Centerpartiet pågår just nu en vitaliserande debatt kring ideologi. En debatt som engagerar stort och som hörs runt om på landets olika ledarsidor och debattsidor. Sällan eller om ens någonsin har ett partis förslag till idéprogram diskuterats och debatterats så flitigt. Detta är ett bevis på att Centerpartiet engagerar och att Centerpartiet behövs inom dagens svenska politik.

När övriga partier oftast blundar för de ideologiska värdena hörs inte heller någon ideologisk debatt från dessa partier. När övriga partier har accepterat stora delar av Sverigedemokraternas sätt att argumentera om den svenska invandringen tar många det som en provokation att Centerpartiet inte faller in i denna främlingsfientliga retorik utan framför positiva visioner om fri invandring. Dock finns det inget provokativt i en sådan vision! – Mikael Andersson (C)

Se: http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/04/centerpartiets-vision-om-fri-invandring-r-en-vision-om-en-b-ttre-arbetsmarknad

Vi kristdemokrater har klart tagit ställning. Det framgår av i  principprogrammet:

Sverige kan bäst verka för en generös och human flyktingpolitik genom att samarbeta med andra stater. Asyl, viserings, invandringspolitik och gränskontroller är viktiga gränsöverskridande politikområden. Därför bör EU:s medlemsländer ha en gemensam och generös flyktingpolitik, som tar hänsyn till människors skyddsbehov och där humanitära skäl väger tungt.

Migrationspolitiken får inte leda till att familjemedlemmar skiljs från varandra. Utvisnings- och avvisningsbeslut som leder till familjesplittring ska inte fattas eller verkställas, såvida inte synnerliga skäl finns. Barnperspektivet ska alltid finnas med i migrationsärenden.

När flyktingar kommer till Sverige måste hela processen vara utformad så att rättssäkerhet garanteras den enskilde. Resurser för mottagande av flyktingar och för utredning av deras situation ska vara tillräckliga för att åstadkomma korta handläggningstider, rättssäkerhet och effektiv hantering. Flyktingars och asylsökandes hälsoproblem, fysiska såväl som psykiska, måste uppmärksammas. Det är viktigt att seriös och tidig information ges om möjligheterna till stöd vid frivillig återvandring.

Medlemmar i frivilligorganisationer som verkar inom flyktingområdet men även andra med lämpliga kunskaper ska kunna medverka i asylutredningar som medborgarvittnen. Frivilligorganisationerna är också viktiga vid introduktionen av flyktingar i den fortsatta integrationsprocessen.

Invandrare ska garanteras goda möjligheter till undervisning i svenska språket och om det svenska samhället. Studierna bör individanpassas och kombineras med praktik på arbetsplatser för att öka möjligheten till integration i samhällsgemenskapen. Människors vilja och förmåga till egenförsörjning ska tas tillvara.

Skolbarn ska ges möjlighet till modersmålsundervisning för att kunna bibehålla god kontakt med sina föräldrars kulturella identitet och för att bredda den språkliga kompetensen i Sverige.

Invandrare ska åtnjuta samma frihet som övriga medborgare, ha rätt att bosätta sig var de vill, att utöva sin egen religion, lära sina barn sitt modersmål och för övrigt få utöva sina mänskliga rättigheter.

Sveriges ursprungsbefolkning och nationella minoriteter är en levande del av det svenska samhället och deras språk är en värdefull del av den svenska kulturen. Genom att tillerkänna samer, sverigefinländare, tornedalingar, romer och judar språkliga och etniska rättigheter stärks deras självtillit och kulturella identitet. Det är viktigt att dessa gruppers behov och intressen beaktas i alla delar av landet och på alla nivåer i den offentliga sektorn.