Vård och omsorg för äldre

Miljarder till utsatta äldre

Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor de kommande åren för att ”utveckla vården och omsorgen om de mest utsatta äldre”, uppger socialminister Göran Hägglund.

Kommunernas prestation ska avgöra hur mycket de får.

Se: http://www.unt.se/sverige/miljarder-till-utsatta-aldre-1582102.aspx

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har slutit en prestationsbaserad överenskommelse som syftar till en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Här är mina intryck från konferens i Falkenberg, 15 nov 2012 anordnad av RegionHalland.

Dödlighet är 100%. Ett konstaterande som är given men har ändå gjort ett bestående intryck.

C:a 20% dör plötsligt och i 80% av fallen är det fråga om en förväntad dödsfall.

Det är meningen att 70% av de sistnämnda registreras i ett palitativregister som är gemensam för hela landet.

Det var ett av många tänkvärda informationsinlägg i Falkenberg vid RegionHallands konferens idag den 15 november rubricerad ”Sammanhållen vård och omsorg i Halland”.

Regeringen satsar fyra miljarder kronor under perioden 2011 – 2014.

Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare redogjorde för  regeringens satsning på ”Bättre liv för äldre”.

Målet med satsningen är att skapa trygghet, öka självbestämmande och ge tillgång värdig till vård.

Satsningen riktas sig till vård och omsorg av äldre, skadade eller sjuka över 65.

Omfattande utbildnings och samordningsinsatser är i gång.

Det har skapats ett par rikstäckande register:

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. I enlighet med riktlinjerna från Sveriges Kommuner och Landsting kan du välja att ta del av denna hemsida tillrättalagd för allmänheten, för vårdpersonal eller för beslutsfattare.

Det skapas ett patientregister för patienter med beteendemässiga och psykiska symtom.

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssymptom.

Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar.

Och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssymptom.

Men det drabbar även för närstående och vårdpersonal.

se: http://www. bpsd.se  

Andra intressanta länkar är:

http://www. ucr.uu.se/svedem

http://www. tidiga.tecken.se

http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/modell-halland/

http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/om/

http://www.regeringen.se/sb/d/14622

och

Annonser