Salt i byggnadsnämnden

Restaurangen Salt, Tylösand är på tapeten igen.

Nya ansökan in, ny bygglov och åter en ny ansökan och en längre bygglov!

Det blåser och det stormar.

Och överklaganden haglar.

Redaktör Marinne Holm i Hallandsposten förundras över byggnadsnämndens iver.

Länsstyrelsen avgör  – som första instans.

Wikipedia ger följande information om länsstyrelsens uppgifter:

Länsstyrelsens ansvar och uppgifter

1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.
2 §Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.3 § Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om

1. trafikföreskrifter,

2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,

3. regional tillväxt,

4. infrastrukturplanering,

5. hållbar samhällsplanering och boende,

6. energi och klimat,

7. kulturmiljö,

8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,

9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,

10. lantbruk och landsbygd,

11. fiske,

12. folkhälsa,

13. jämställdhet, och

14. integration.
4 § Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

1. de allmänna valen,

2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar, och

3. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken.

Fiat justitia pereat mundus.

Se: https://chibba.wordpress.com/2010/07/23/tylosand-salt-och-bygglov/