Ge FN:s barnkonvention en lagstatus

Sverige skrev under konventionen 1990 och ett tilläggsprotokoll om handel med barn 2006.
I veckan har barnrättskommittén i Geneve för första gången har granskat hur den svenska regeringen följt tilläggsprotokollet för att skydda barn mot människohandel, prostitution och barnpornografi.
Regeringen får kritik på fler punkter än vad Christina Heilborn, barnrättsjurist på FN:s barnfond Unicef i Sverige, hade väntat sig. Det gäller även papperslösa och asylsökande barn i Sverige.
– Kommittén tycker inte att de har tillräckligt skydd här, säger hon till TT.

Se: http://www.expressen.se/nyheter/1.2584821/fn-kritiserar-sverige-om-barnkonventionen

Göran Hägglund skriver i en debatt artikel i DN idag:

”Det är inte enkelt att växa upp i dagens komplexa värld, det finns det gott om tecken på. Den psykiska ohälsan sprider sig och antalet barn och unga som får antidepressiva läkemedel ökar. Antalet självmordförsök bland unga ökar. Skolresultaten försämras. Var tionde niondeklassare säger att de begått ett våldsbrott och fler unga än tidigare ansluter sig till organiserade gäng.

Villkoren för våra barn och unga är en av de riktigt stora framtidsutmaningarna. Sverige behöver en relations- och uppväxtpolitik som inte enbart sätter ekonomisk tillväxt i fokus. En politik som bygger på insikten om att samhället inte fungerar utan en hållbar värdegrund.

När jag för några år sedan inledde en förnyelseprocess i Kristdemokraterna var det för att lyfta den enskilda personens och familjens rätt att kunna forma sin vardag. Ett perspektiv där det civila samhället kan få den vitamininjektion som så länge saknats. När Kristdemokraterna nu går vidare i vår utveckling är det framför allt med fyra perspektiv för ögonen”.

Se: http://www.dn.se/debatt/brist-pa-kristna-varden-ligger-bakom-skuldkrisen

Vi kristdemokrater få arbeta för en tillägg i Sveriges Rikes Lag som inkluderar andemeningen i FN:s barnkonvention.

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den är rättsligt bindande.

Konventionen slår fast att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter.

Barn har också speciella behov av skydd och stöd.

Alliansregeringen vill inte lova att den kommer att följa några av uppmaningarna från , enligt tidningsuppgifter.

Det måste vi ändra på. Här har vi kristdemokrater en viktig uppgift.

En kärnfråga för oss kristdemokrater.

Barnkonventionens status i Sverige

Barnkonventionen gäller inte som svensk lag idag. Detta innebär att konventionen inte har samma status som andra svenska lagar utan avfärdas av många myndigheter och politiker. I stället för inkorporering av barnkonventionen har Sverige valt en transformeringsmetod som innebär att våra lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser. UNICEF Sverige anser att den metoden inte är tillräcklig för att garantera barn deras rättigheter. I stället kräver vi att transformeringsmetoden kombineras med en inkorporering som gör barnkonventionen till lag. Vi anser att en kombination av båda metoderna skulle bättre främja barns rättigheter i stort.

Norge som modell

Barnkonventionen inkorporerades i norsk rätt och gjordes till norsk lag år 2003. Anpassningen av norska lagar till konventionen, genom s.k. transformering, har fortsatt parallellt. Enligt norsk lag, ska barnkonventionen ha företräde vid konflikt med andra lagar.

Under hösten 2009 gjordes en utvärdering av norsk lag och praxis i förhållande till barnkonventionen. Utredningen visade att barnkonventionen har generellt sett stärkt barnets rättsliga ställning och gett konventionen högre juridisk status. Barnkonventionen tas även på större allvar och kan användas som rättskälla.

UNICEF Sverige förespråkar den norska modellen, d.v.s. att göra barnkonventionen till svensk lag och att parallellt fortsätta med att anpassa svenska lagar till konventionen genom transformering.

Se: http://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag