Min vision för Halmstad

Aktuella frågor: Nybyggnad av Steningeskolan, en opartisk utredning av framtida hantering av sopor  i Halmstad

Familj och äldrevård

Större öppenhet för alternativa lösningar i barnomsorgen, mindre barngrupper på dagis. Skapa bättre förutsättningar för alternativa lösningar för barnomsorg.

Utöka hälsokontroll av ungdomar för att tidigt åtgärda fysisk och psykisk ohälsa.

Tidigt identifiera de barn som befinner sig i riskzonen och ge familjen stöd och hjälp. Detta möjliggörs genom ett ökad samverkan mellan mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst och frivilliga organisationer.

Utöka det kommunala vårdnadsbidraget på 3000/månad för att gälla till tre års ålder.

Samverka med Region Halland för att etablera familjecentraler.

Införa generösare bedömning av bistånd inom äldreomsorg.

Det skall gå att få en plats på ett äldreboende inom rimlig tid. Vetskap om att det finns platser tillgängliga ger ökad tryggheten för de äldre som bor kvar hemma.

Skapa fler platser på äldreboenden. Inför en ny boendeform inom äldreomsorgen, s.k. gemenskapsboende. Mathållning inom äldrevården skall ordnas efter godkännande av vårdtagare och dietister. Enskilde pensionären skall ges möjlighet att anpassa måltiden efter egna önskemål. Möjliggöra för färdtjänstlegitimerade att utan kostnad åka med kollektivtrafiken i Halmstad.

Möjlighet till specialanpassad måltid enligt överenskommelse skall finnas inom ramen för den normala bespisningskostnaden, eventuellt mot en tilläggskostnad i särskilda fall där det anses berättigad.

Den enskilda människans skall, inom givna ramar, själv bestämma vad som skall ingå i hemtjänsten.

Mathållning i skolor och inom äldrevården bör ske i samråd med och efter godkännande av anhöriga, elevrådet i skolan och dietister. Öka användning av ekologiskt odlat mat vid matlagning. Möjlighet till specialanpassad måltid för allergiker.

Nya friskolor få etableras om de tillför något nytt. Satsa på utveckling av kommunala skolor. Initiera försök med kommunala friskolor. Våld, mobbning och kriminalitet inom skolans område skall aldrig accepteras

Resurserna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, sfi-undervisning och äldreomsorg skall följa den enskilde för att på så sätt öka valfriheten

Alla föräldrar i kommun skall ges möjlighet att göra ett aktivt val när deras barn ska börja i skolan. Ansvariga nämnder skall åläggas att skicka ut uppdaterad information om vilka skolor som finns att tillgå i kommunen.

Elever skall tidigt få veta hur deras prestationer i skolan ligger till. Då finns det möjlighet för den enskilde att förbättra sitt betyg. Betygsätting skall vara kunskapsbaserad och skall vara jämförbar. Det är viktigt att skolans undervisning håller sig i nivå med de bästa skolorna i en internationell jämförelse. Särskolor skall hålla samma kvalitetsnivå som övriga skolor.

Trygghet

Kommunalisera polisväsendet, ett tydligt lokalt huvudmannaskap gör att kampen mot vardagsbrottsligheten fungerar bättre. Fler patrullerande poliser på platser och tider där brottsstatistiken signalerar ökat behov av bevakning.

Ökade resurser till frivilliga organisationer. Införa en tak-över-huvudet-garanti för hemlösa.

Stadsplanering, natur och miljö

Fler hyresrätter planeras och byggs i Halmstad. Lägenheter byggs för ungdomar som vill flytta hemifrån och för äldre som vill flytta från villaboende till lämpliga lägenheter för äldreboende.

För att få en balanserad utveckling i kommunen och för att förstärka demokratin bör kommunen arbeta för utveckling av områden som Getinge, Åled, Oskarsström, Simlångsdalen med flera genom årliga rådslag och informationsmöten i områden. Utveckla och försköna promenadstråken och cykelleder i Halmstad.

Priset på bussbiljetter sänks. Det skall vara möjligt att återresa på samma biljett inom fyra timmar. Kommunala transporter övergår till miljövänligt bränsle. Mindre bussar införs på linjer med lägre passagerartäthet.

Miljövänlig teknik används vid alla kommunala nybyggen. Arbeta för byggande av en biogasanläggning i Halmstad.

Infrastruktursatsningar tidigareläggs, förbindelse från kustvägen mot Holm färdigställs för tunga fordon från Flygstaden och från Söndrums industriområde.

Sammanhängande grönområden bevaras, både för djurens och för människor. Stopp för förtätning av bebyggelse som går ut över gröna ytor.

Ett parkområde byggs mellan Mellby konstmuseet och Heagård. Prins Bertils stig förlängs till Heagård.

Inför rätt hyressättning av kommunala lokaler så att underhållskostnader konteras på rätt sätt.

För en dynamisk stad som kännetecknas av bra ekonomi, valfrihet och kvalitet.