Tylösand, Salt och bygglov

Länsstyrelsen upphävde bygglovet för restaurang Salt i Tylösand.

Enligt länsstyrelsen följer inte restaurangbyggnaden gällande detaljplan. Det innebär att de grannar som överklagat bygglovet nu får rätt.

Länsstyrelsens uppgift är att bevaka att planeringen av mark- och vattenområden följer plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen (PBL) syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Lagen reglerar förutsättningarna för mark- och vattenanvändningen och byggandet.

Om ett kommunalt beslut om bygglov överklagas avgörs ärendet av länsstyrelsen.

Det är vad som har skett nu.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas, till länsrätten eller i vissa fall till regeringen.

Restaurang Salt har haft tillfälliga bygglov sedan starten 2003.

Nyligen beslutade kommunen att bevilja permanent tillstånd för byggnaden.

Enligt detaljplanen är Tyludden, där restaurang Salt ligger, avsedd för det rörliga friluftslivet.

Länsstyrelsens beslut innebär att byggnadsnämnden i Halmstad har tagit ett beslut som inte följer plan- och bygglagen.

”Den borgerliga majoriteten i byggnadsnämnden klubbade i slutet av februari bygglovet för Salt, sju år efter att krogen fått sitt första tillfälliga bygglov 2003. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig och ville att det gjordes en ny detaljplan innan något bygglov togs upp till behandling.

I bygglovsbeslutet påstås att samtliga kommunala instanser har tillstyrkt bygglovet. Men av handlingarna kan man utläsa att teknik- och fritidskontoret i sitt remissvar avstyrkte bygglov för tillbyggnad av restaurang samt permanentning av lov och även bygganmälan för installation av braskamin. Teknik och fritid ansåg att en ny detaljplan bör upprättas eftersom den fördjupade översiktsplan som politikerna i byggnadsnämnden hänvisar till inte reder ut alla förhållanden. Exempel är tillgänglighet, räddningsväg, avfallshantering, riskanalys avseende havsnivåer, översvämning med mera.

Inte minst bör strandskyddet utredas. För Tyludden 1:1 gäller en detaljplan från 1952, då det inte existerade något strandskydd. Därför kan kommunen tillåta att det byggs ett hus på klipporna intill vattenbrynet genom att ge bygglov med så kallad ”mindre avvikelse” – i praktiken en restaurang i ett område avsett för park, plantering eller parkeringsplats.

Skulle man i stället göra en ny detaljplan träder automatiskt strandskyddet på 100 meter från vattenbrynet in.För att få bygga krävs då att strandskyddsbestämmelserna först upphävs.” – står det att läsa i Hallandsposten.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten – på så vis får alla parter ytterligare en chans att få sin sak prövad.

Fiat justitia pereat mundus.

Annonser

En reaktion på ”Tylösand, Salt och bygglov

Kommentarer inaktiverade.