Diskriminering i arbetslivet

Antalet anmälningar till diskrimineringsombudsmannen (DO) har ökat med 20 procent första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Flest fall berör personer som känner sig kränkta på arbetet. -SR den 2 juli 2010
Sverige har sedan lång tid tillbaka lagskydd mot diskriminering i arbetslivet.
Med Diskrimineringslag (2008:567) har individskyddet kompletterats med krav på förebyggande, aktiva åtgärder som är till för att upptäcka, förebygga och förhindra diskriminering och för att säkerställa att arbetsplatsen lämpar sig för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion.

Lagen utgår från att arbetsgivare och fack arbetar gemensamt för att uppnå lagens intentioner.
Med aktiva åtgärder menas främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering.
Det kräver kunskap, engagemang och ett strukturerat och planerat arbetssätt.
Det är ute på arbetsplatserna som jobbet måste göras.
Lagen slår fast att det förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och representanter för arbetstagarna.

”Ty envar profetia och psalm skall förgå
som en fläkt, som en rök på förgängelsens bud
men allt som av kärlek är fyllt skall bestå
och leva och vara som Gud.

I kärlek den stingande tistel blir skön,
och majregn vattnar förtorkade land,
och en ros kan dofta, en äng bliva grön
mitt i öknens brännande sand.”

– Dan Andersson

Det finns mycket bra handledning på följande länk:
Annonser