Frågetecken kring Halmstad GolfArena

//

”Länsstyrelsens miljövårdsenhet begär nu förklaringar till varför stengärdsgårdar tagits bort och varför en rad andra ingrepp gjorts utan att myndigheterna fått vetskap om det.”

”Stenmurar utmed fastighetsgränsen mot öster har tagits bort, vilket strider mot biotopskyddet i miljöbalken. Stenmurar är skyddade och får bara tas bort om länsstyrelsen har beviljat dispens.

En åkerholme har tagits bort i områdets sydvästra del. Även detta strider mot miljöbalkens biotopskydd.

Dammar håller på att anläggas på den sydvästra delen av området och nya diken har grävts i den sydöstra delen. Båda dessa åtgärder ska anmälas till myndigheterna eftersom anläggningar som utförs för att avvattna mark är vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Jordbruksmark har tagits ur produktion och en väsentlig förändring har skett av naturmiljön i samband med att den tidigare betesmarken för får och hästar håller på att omvandlas till en golfbana med konstruerade miljöer. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren anmäla för samråd hos länsstyrelsen om jordbruksmark görs om till något annat.”

Vidare skriver Hallandsposten:

“En förklaring till att den nye arrendatorn av kommunens mark i Ringenäs, Halmstad Golf Arena AB, missat att uppfylla lagens krav kan vara att hela golfanläggningen bara prövats som ett bygglovsärende hos byggnadsnämnden i Halmstad.

Om man istället gjort en detaljplan för området innan man gav bygglov så hade flera olika prövningar skett automatiskt. Bland annat hade länsstyrelsen fått planen för samråd och kunnat ha synpunkter på förändringarna av naturmiljön. I plan- och bygglagen sägs att en detaljplan ska göras för att pröva platsens lämplighet vid olika typer av bebyggelse och anläggningar som har en betydande påverkan på omgivningen.

I det här fallet överklagade 25 personer bygglovet till länsstyrelsen, som avslog överklagandena med motiveringen att anläggningen inte påverkar supervyn över Onsjöbergets sluttningar mot havet. Även detta beslut är överklagat, och ligger hos förvaltningsrätten i Göteborg som ännu inte avgjort ärendet.” -Anna-Karin Forsberg

Se: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.881608-golfbolag-i-ringenas-misstanks-for-brott

Det verkar som Fastighetsnämnden har enbart beslutat om att arrendera marken och Byggnadsnämnden har enbart beslutat om bygglov.

Det finns många frågetecken kring Halmstad GolfArena i Ringenäs:

Vilken förvaltning i Halmstads kommun ansvarar för helheten i beslutsprocessen?

Varför görs en detaljplan för området i efterhand?

Vilka är finansiärer för Halmstad GolfArena?

Vem kommer att äga anläggningen?

Vem är den som skall hyra?

Ingår det också att byggas villor på området som arrenderats?

I så fall, vem kommer att bygga, äga och för vem och hur många?

Allt har kanske handlagts på rätt sätt.

Men det finns några frågetecken.

Det framgår inte minst av länstyrelsens agerande.

Men det är bra att allmänheten får dessa svar.

Halmstad GolfArena:s webbsida: http://www.halmstadgolfarena.se/idrottsakademin

Annonser

En reaktion på ”Frågetecken kring Halmstad GolfArena

Kommentarer inaktiverade.