Värna om tätortsnära natur

Liza-Maria Norlin, KD

Idag presenterade Alliansarbetsgruppen för miljö alliansen miljöpolitik för nästa mandatperiod.

Gruppen har bestått av Andreas Carlgren (C), ordförande, Sofia Arkelsten (M), Eva Flyborg (FP)

och Liza-Maria Norlin (KD).

Här är ett urklipp:

TÄTORTSNÄRA NATUR
Den tätortsnära naturen har stor betydelse, inte bara för den biologiska
mångfaldens skull utan också för att främja friluftsliv, värna en god livsmiljö och
säkra tillgången till rekreationsmarker. Inte minst är det viktigt att lyfta vikten av
vandringsleder. Satsningen på lokala naturvårdsinsatser ska fortsätta, där
resurser satsas på att öka tillgänglighet för att använda den skyddade skogen.
Områden och ytor av naturmark där många människor möter naturen kan bättre
utnyttjas för aktiva åtgärder för biologisk mångfald. Exempelvis kan dammar i
parker och på golfbanor planeras och anläggas för att vara attraktiva för olika
arter, och strategier för trädplantering i den byggda miljön ha mer fokus på
biologisk mångfald.
Arbetsgruppen föreslår:
• Värna tillgången på tätortsnära natur för aktivt friluftsliv, motion och rörelse.
• Utnyttja parker och grönområden för aktiva åtgärder för biologisk mångfald.

Hela rapporten finns på

http://www.alliansen.se/2010/06/alliansens-miljogrupp-sverige-i-ledningen-for-klimatet-haven-och-den-biologiska-mangfalden/

Annonser