Servicetjänster inom hemtjänsten, Halmstad

Alliansregeringen har hittills presenterat flera åtgärder för att förbättra äldreomsorgen. Dessa åtgärder innehåller bland annat stora statliga stimulansbidrag till kommuner och landsting, stöd till byggande av särskilt boende, utvecklandet av kvalitetsindikatorer för att kunna göra kvalitetsjämförelser och ökade satsningar på äldreforskning och LOV.

LOV — lag om valfrihetssystem — öppnar nya affärsmöjligheter för företagare som driver eller som planerar att starta en verksamhet inom service, vård eller omsorg.

Lagen ger ökad möjlighet för enskilda att få inflytande och att få sina behov och önskemål tillgodosedda.

LOV ger:

 • En utveckling av kvalitet och effektivitet genom ökad konkurrens mellan utförare.
 • Nytänkande och mångfald möjliggörs.
 • Bättre villkor för kvinnors företagande.
 • Bättre villkor för små företag.
 • Bättre villkor för arbetstagarna genom ökad konkurrens och genom ett ökat utrymme för arbetstagarna att själva driva verksamhet. Mer attraktivt att arbeta inom äldre- och handikapp-omsorgen.
 • Valfrihetssystem enligt LOV utformas i enlighet med EU-rättens grundläggande principer om likabehandling och icke diskriminering samt principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Det innebär bland annat att alla leverantörer i valfrihetssystemet ska behandlas lika och att kraven som ställs på leverantörerna ska vara rimliga.

Upphandlande myndigheter enligt LOV
LOV ska tillämpas av de kommuner och landsting som beslutat att införa valfrihetssystem i sin verksamhet. Dessa kommuner och landsting kallas i LOV upphandlande myndigheter. Även så kallade offentligt styrda organ kan under vissa förutsättningar ingå i begreppet upphandlande myndighet. Detta gäller exempelvis vissa bolag och stiftelser.

Tjänster som omfattas av LOV
LOV omfattar tjänster inom hälsovård och socialtjänster som är upptagna som B-tjänster i kategori 25 i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Som exempel kan nämnas

 • äldreomsorg
 • social omsorg för handikappade
 • barnmorsketjänster
 • tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
 • tjänster för dagcenter.

Lagen gäller inte tjänster inom barn- och ungdomsomsorg.

I Halmstad har alla som är 75 år och äldre rätt till servicetjänster upp till nio timmar/månad.

Detta beviljas genom ett generellt biståndsbeslut.

För de som är under 75 år eller behöver service mer än nio timmar fattas ett individuellt biståndsbeslut efter utredning.

Servicetjänsterna är i första hand tvätt, städning och inköp, men det är tillåtet för den enskilde att, inom ramen för beviljad tid, byta dessa tjänster mot de som finns på den s.k. servicemenyn.

Kontaktpersoner i Halmstad är Helen Lundqvist och Christer Odermalm, Telefon: 035 – 13 70 00

Annonser