Alliansens budget, Halmstad

Här en sammanfattning av budgetpresentationen:

Vi i Alliansen lägger en ansvarsfull budget som ger utrymme för fortsatt hög kvalitet i verksamheterna och med investeringar som ger möjligheter för framtiden.

Särskilda satsningar sker på barn och unga samt äldre.

Förslaget genomförs inom ramen av oförändrad skatt.

Budgetförslag präglas av ansvarstagande och långsiktighet.

Ökade anslag till omsorg om våra äldre är nödvändiga.

Samtidigt görs en kraftfull satsning för att öka ungas livschanser i en tid då ungdomsarbetslösheten är hög.

Osäkerheten kring den allmänna ekonomiska utvecklingen i omvärlden är stor.

Vårt förslag strävar efter att bibehålla en fortsatt god ekonomi i Halmstad.

Vi prioriterar kunskap och innehåll i skolan före själva byggnaderna.

Därför är det viktigt att vi ser över det lokalutrymme som inte används. Samtidigt ska grupperna i förskolan minskas så vi fortsätter att bygga fler nya förskolor i den takt planarbetet mäktar med.

Vårt förslag innehåller även ett bra grepp kring IT-frågorna genom att föråldrade datorer avvecklas och uppgradering sker så att man kan jobba på ett modernt sätt i skolan.

Äldre med behov av hemtjänst ökar och det är tryggt att veta att vi med vår budget kan erbjuda den
hjälp de behöver.

En annan verksamhet som är viktig för både äldre och yngre är
måltidsverksamheten.

Vi har sett av goda exempel i våra kök att med större frihet och egna initiativ kan matupplevelserna förhöjas. Vi vill sprida de goda exemplen och inspirera till goda och trevliga måltider.

Vi vill öka trafiksäkerheten i centrum och förbättra tillgängligheten genom att bygga om Brogatan och Storgatan till glädje för alla som vistas här.

Vi avsätter 8 miljoner kronor till nämnderna för att de ska få ett utrymme att skapa nya möjligheter
för ungdomar som har fallit i ett utanförskap.

Vi gör även en satsning på personalen med hälsofrämjandeinsatser eftersom mår bra är en förutsättning för att invånarna ska få god service av engagerad personal.

Det är viktigt att underhålla fastigheter och infrastruktur, därför satsar vi 20 miljoner kronor på
vägarna.

Faller vi efter med underhållet blir det dyrt i förlängningen.

Under mandatperioden ska våra äldreboende byggas på ett sådant sätt att de har toalett och dusch till alla.

Annonser