Ensamkommande barn och EU

I vissa kretsar talas det om ”skäggiga flyktingbarn”. Som om dessa barn är på något sätt kriminella!

EU antog nyligen en handlingsplan för en utökat skydd för ensamkommande barn.

Planen omfattar gemensamma normer för förmyndarskap och juridisk representation.
Enligt uppgifter från Eurostat ansökte 10 960 ensamkommande barn år 2009 asyl i 22 medlemsstater. Ensamkommande barn flyr från krig, konflikter, fattigdom, naturkatastrofer, diskriminering eller förföljelse.

”Europa måste vidta omedelbara åtgärder för att ta hand om ensamkommande barn , de mest utsatta och sårbara offren för migration” sade Cecilia Malmström kommissionär för inrikes frågor.

Handlingsplanen grundar sig på följande tio principer:

1. Alla barn ska i första hand behandlas som barn. Barnets bästa bör komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör ensamkommande barn.

2. Alla barn ska behandlas i enlighet med de regler och principer som följs i Europeiska unionen och dess medlemsstater, i synnerhet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

3. Alla tänkbara ansträngningar ska göras för att skapa levnadsförhållanden som tillåter barn att växa upp i sina ursprungsländer med goda utsikter till personlig utveckling och en skälig levnadsstandard.

4. Barn ska skyddas från människosmugglare och kriminella nätverk och andra former av våld och utnyttjande.

5. Åtgärder bör vidtas för att hitta barnets familj och återförena barnet med dess familj förutsatt att detta kan anses vara det bästa för barnet.

6. Insatser för mottagande och rättssäkerhetsgarantier som anpassats särskilt för barn ska tillämpas från den tidpunkt då barnet påträffas vid den yttre gränsen eller inom en medlemsstat tills en varaktig lösning hittats. Det är av yttersta vikt att barnet tilldelas en förmyndare och ett juridiskt ombud.

7. Ett beslut om varje enskilt barns framtid bör fattas snarast möjligt, helst inom sex månader.

8. Ensamkommande barn ska alltid placeras i lämpligt boende och behandlas på ett sätt som är förenligt med hänsyn till barnets bästa. I de sällsynta fall där frihetsberövande är befogat ska detta endast användas som en sista utväg, under en så kort period som möjligt och med barnets bästa som högsta prioritet.

9. Varaktiga lösningar ska fastställas genom ett individuellt bedömningsförfarande som beaktar barnets bästa. De ska bestå av att barnet återvänder till ursprungslandet där hans eller hennes återintegrering ska garanteras, eller att barnet beviljas internationell skyddsstatus eller annan rättslig status som möjliggör integrering i den medlemsstat där barnet är bosatt, eller får möjlighet att flytta till ett annat land inom Europeiska unionen.

10. Alla berörda parter – EU:s institutioner, medlemsstaterna, ursprungs- och transitländer, internationella organisationer och det civila samhällets organisationer – bör arbeta tillsammans och intensifiera sina insatser för att lösa problemet med ensamkommande barn och säkerställa att barnets bästa värnas.

Dessa principer följer den kristdemokratiska människosynen.

Bra jobbat av den ansvarige EU kommissionären Cicilia Malmström.

Annonser