Förslag till åtgärder med anledning av verksamhetsöversynen

Ordförande Carl Fredrik Graf

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-25 att genomföra en verksamhetsöversyn.

Den 9 mars fick alla partier i Halmstad inbjudan att lämna remissvar avseende ett antal förslag till förändringar av nämnds-/bolagsorganisationen eller förändringar av ansvarsområden för nämnder och/eller kommunstyrelsen.

Den 28 april diskuterade översynens styrgrupp förslagen och remissvaren. Styrgruppen beslutade att genomföra en förnyad remissomgång för att efterhöra partiers synpunkter avseende följande tre frågor:

Kommunstyrelsens uppdrag, organisation och arbetsformer, frågan om att under kommunstyrelsen ha en förvaltning (stadskontoret) eller två förvaltningar (stadskontor respektive samhällsbyggnadskontor) och antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Partiernas remissvar skall lämnas senast 2010-05-11.  Styrgruppen kommer att behandla frågan 2010-05-12.

En förnyad remiss ger oss tillfälle att diskutera bland annat insyn och demokratiaspekten av den föreslagna omorganisationen.

Det är viktigt att partier med relativt färre politiker i nämnder och styrelse får insyn i beslut som berör samhällsplanering.

Annonser