Överförmyndarenämden bör vara kvar i Halmstad

Inför verksamhetsöversyn i Halmstad Kommun föreligger följande förslag:

Förslag
Överförmyndarnämnden avvecklas och ersätts med en av kommunfullmäktige utsedd opolitisk överförmyndare.

Syfte
Då verksamheten är reglerad på ett sådant sätt att en politisk styrning inte är nödvändig kan nämnden avvecklas.

Konsekvenser
Beslut behöver fattas om att överförmyndarnämnden ska upphöra.

Yttrande från kristdemokrater i Halmstad

Riksrevisionen har begärt en översyn av överförmyndarverksamhet i hela landet. Riksrevisionen har granskat länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Tillsynen av överförmyndarna – uppföljningsgranskning (RiR 2009:31). Hela dokumentet finns på följande länk:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3302&dok_id=GX04RRS23

Därför anser vi kristdemokrater i Halmstad att vi bör avvakta och ta ställning till frågan när regeringen har handlagt ärendet och riktlinjer är fastställda.

Den demokratiska insynen är lika viktig i denna verksamhet som i länsrätten, där vi har medborgarrepresentation. Den föreslagna förändringen ger ingen ökat demokratiskt insyn i verksamheten eller ekonomiska vinster.


Annonser