Socialtjänsten ska bli bättre på att upptäcka och larma om missförhållanden.

”Vi måste få ett bättre kvalitetsarbete i socialtjänsten”, säger Maria Larsson. ”Det är en brist att barn- och ungdomsvården inte omfattats av lex Sarah” menar Folkhälsosminister Maria Larsson (KD).

Socialarbetare ska kunna anmäla missförhållanden precis som sjukvårdspersonal är skyldig att göra enligt lex Sarah.
I propositionen, prop. 2009/10:131, föreslår regeringen att den så kallade lex Sarah-bestämmelsen ändras så att det i socialtjänstlagen stadgas att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

Var och en som fullgör uppgifter inom dessa verksamheter ska vara skyldig att rapportera om missförhållanden, eller påtagliga risker för missförhållanden.

Ett allvarligt missförhållande, eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska också snarast anmälas till Socialstyrelsen.

Motsvarande skyldighet införs i LSS. Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av om missförhållandet avhjälpts eller risken undanröjts.

Vidare föreslås att det i socialtjänstlagen och LSS införs en skyldighet för den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet att utreda och dokumentera rapporter om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden.

De föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Tack, Maria Larsson för initiativet.

Annonser