Överförmyndarnämnden i Halmstad ifrågesatt

Hallandsposten rapporterade den 12 februari att ”Överförmyndarnämnden med dess tre ledamöter slopas helt.

I stället föreslås att den nuvarande organisationen ersätts med enbart en överförmyndare, det vill säga en tjänsteman som förslagsvis blir placerad på stadskontoret.”

NU har riksrevisionen granskat länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna.

Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Tillsynen av överförmyndarna – uppföljningsgranskning (RiR 2009:31).

Hela dokumentet finns på följande länk:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3302&dok_id=GX04RRS23

Vi kristdemokrater anser att denna information bör vara med i överväganden om Överförmyndarnämnden i den pågående verksamhetsöversyn 2010 i Halmstad.

Här är sista raderna från nämnda dokumentet:

Av granskningen framgår en rad allvarliga förhållanden vad gäller överförmyndarnas organisation och verksamhet.

Det finns indikationer på att det pågår en expansion i fråga om ökat förvaltarskap.

Framför allt är det nya grupper med ny och komplex problematik som tillkommit, såsom ensamkommande flyktingbarn och s.k. dubbeldiagnoser inom psykiatrin.

Därtill kommer svårigheterna med att rekrytera förvaltare. Detta har lett till lösningar inom systemet som ifrågasätts i granskningen, som inrättandet av förvaltarenheter och uppgiftsfördelningen mellan tingsrätter och överförmyndare vid rekrytering av ställföreträdare.

Enligt styrelsens uppfattning kan också de relativt låga ersättningsnivåerna för det många gånger komplicerade och tidskrävande arbetet vara en del i svårigheterna att rekrytera förvaltare.

Styrelsen anser att resultaten i granskningen tyder på mer omfattade problem än som är möjligt att åtgärda inom det nuvarande regelverket.

Styrelsen anser därför att regeringen bör ta initiativ till en förutsättningslös utredning av överförmyndarnas organisation och verksamhet.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår sammanfattningsvis och mot bakgrund av ovanstående överväganden att riksdagen begär att regeringen

  • vidtar åtgärder för att stärka länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas överförmyndare samt
  • tar initiativ till en utredning av överförmyndarnas organisation och verksamhet.
Annonser