Kristdemokrater och svenska försvaret

Bygget av Götakanal betraktas som statskottet för industrialisering av Sverige.

Svenska försvarets beställningar av kommunikationsutrustning, transportfordon, vapen och ammunition, korvetter och ubåtar från svenska företag har på samma sätt bidragit till att placera Sverige bland tekniskt framstående industrinationer i världen.

Kockums, Karlskrona varv, Bofors, Saab och många andra företag som utvecklar krigsmaterial bidrar också till utveckling av den civila industrin.

I en riksdagsmotion (2003/04: Fö264) skrev Erling Wälivaara (kd) följande:

”Det svenska försvaret ska bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i vårt samhälle samt solidariskt bidra till fredlig utveckling i vår omvärld. Såväl civila som militära medel måste finnas till förfogande”.

Det står vidare ”Försvarsindustrin är en del av Sveriges säkerhetspolitik och det behövs en samlad materielförsörjningsstrategi inom det militära försvaret.

De framtida materielbehoven formas utifrån delvis andra förutsättningar än dagens och bör utformas på ett sätt som ger mesta möjliga flexibilitet och som inte leder till att resurser blir låsta för lång tid. Detta är naturligtvis en svår avvägning

Ett mera aktivt samarbete mellan civila och militära aktörer kan bidra till ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av de samlade resurserna och ett bättre utnyttjande av forskningsresultat.

Internationella insatser skapar ett behov av gemensam materielutveckling inklusive forskning och teknikutveckling.

Detta ger ökade möjligheter till interoperabilitet, leveranssäkerhet och exportmöjligheter. Kristdemokraterna anser att det fortsatta europeiska samarbetet har en stor potential.

Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen utgör ett särskilt viktigt samarbetsorgan. Det är också önskvärt och viktigt att eftersträva lösningar som möjliggör en fortsatt nära relation och samarbete med USA. Ett utvecklat EU blir också en industriellt likvärdig partner för USA”.

Jag anser att regeringen skall prioritera utveckling av försvarsmateriel i Sverige. Framtida insatsmateriel kommer att vara mycket sofistikerad. Sverige får gärna samarbeta med andra länder men spetskunskap måste bibehållas inom landet. Svensk försvarsindustri kommer på så sätt även fortsättningsvis behålla kompetens och erbjuda våra teknikintresserade ungdomar karriärmöjligheter inom landet.

Kortsiktiga beslut som syftar till att spara budgetmiljarder gagnar inte det svenska näringslivets konkurrenskraft och framtid.

Annonser

En reaktion på ”Kristdemokrater och svenska försvaret

Kommentarer inaktiverade.