Staten, näringslivet och det civila samhället kan likna vid en trebentstol.

Det civila samhället har en viktig roll våra liv. Medborgare engagerar sig frivilligt på sin fritid i ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, och nätverk för att göra en personlig samhällsinsats.

Det är helt i linje med den kristdemokratiska synen på det civila samhällets roll.

Maria Larsson, kristdemokratisk hälsominister i alliansregering uttryckte sig så här – Människan är en gemenskapsvarelse. Hon utvecklas och mår bäst av att leva i en gemenskap som präglas av omtanke, ansvarstagande och solidaritet.

Människan har ansvar för sig själv men också för sina närmaste, för relationer och för andra människor.

Nu lämnar regeringen en proposition, prop. 2009/10:55, förslag till mål och inriktning för politiken för det civila samhället, som ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål.

Genom den nya politiken vill regeringen lyfta fram det civila samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan staten och det civila samhället.

Regeringen föreslår att målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin.
Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om det civila samhället introduceras.

I propositionen behandlas vidare frågor om dialog och samråd med det civila samhällets organisationer.

Ett steg i rätt riktning, tycker vi kristdemokrater i Halmstad.

Annonser