Kristdemokraterna gör skillnad

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som innebär att ett försörjningskrav vid anhöriginvandring införs. Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.

Enligt barnkonventionens inledning är familjen ”den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt betydelsefull för barnens utveckling och välfärd”. Därför bör familjen ”ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället”. I barnkonventionens inledning står också att ”barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse”.

Hur kan Kristdemokraterna gå med på ett försörjningskrav? Genom barnfamiljsundantaget har vi sett till att inga barn drabbas av förslaget och att familjer även fortsättningsvis ska ha möjlighet att återförenas i Sverige. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Annonser