Ge exportindustrin en chans!

För den svenska exportindustrin är det världsmarknaden och inte enbart svenska marknaden som styr produktionsplaneringen. Ett kraftigt efterfrågebortfall i den viktiga exportmarknad kan resultera i produktion – och personalminskning i svenska fabriker – som hos Volvo lastvagnar, Getinge och Huskvarna.
En kraftig efterfrågeminskning kan också bero på en ökad priskonkurrens. Svenska varv höll hög kvalitet på sin produktion av fartyg men kunde inte klara priskonkurrens på världsmarknaden – resultat blev en utslagning. Nu är det bilindustrin som är i gungning. Vad drabbas näst?
I en marknadsekonomi orsakas arbetslösheten av för höga löner. Om lönen är högre än den lönenivå vid vilken arbetssökande får jobb i exportindustrin flyttar jobben. Man kan säga att löntagarna orsakar arbetslösheten eftersom de kräver för mycket i lön. Det kan tyckas att lösningen är att låta marknadsmekanismen klara lönebildningen, nya jämviktsnivåer kommer nås automatiskt, ingen särskild politik nödvändig.
Men verkligheten är annorlunda: lönerna är trögrörliga nedåt, fackföreningar och kollektivavtal ger stabila löner, med minst tre procent årlig löneökning. En lönejustering ytterligare minskar exportindustrin konkurrenskraft om den inte föregås av motsvarande produktionskostnadsminskning genom effektiviseringar.
Managementprinciper som Lean Production tillämpas av multinationella större företag i även i andra länder. Därför måste svenska företag springa fortare och fortare för att kunna behålla ett eventuellt försprång.
Det är politiken uppgift att lyssna på företrädare för exportindustrin och skapa gynsamma förutsättningar för företag och därmed även för välfärd.

Annonser